1-عشق ازدیدحاج اقا:استغفرالله بازازاین حرفهای بی ناموسی زدی.(جمله عاشقانه:خداوندهمه جوانهارابه راه راست هدایت کند.)

2-عشق ازدیددخترحاج اقا:اه...خدای من یعنی میشه بدون اینکه بابام بفهمه من عاشق بشم.(جمله عاشقانه:ندارد.)

3-عشق ازدیدیه ریاضی دان:عشق یعنی دوست داشتن بدون فرمول.(جمله عاشقانه:اه عزیزم به اندازه سطح زیرمنحنی دوستدارم)

4-عشق ازدیدبقال سرکوچه:والادوره ماعشق مشغ نبودننمون رفت واین سکینه خانوم روواسه ماگرفت.(جمله عاشقانه:سکینه شام چی داریم...)

5-عشق ازدیداصغرکاردی(درزندان):مرامتوعشقه,عشقی.(جمله عاشقانه:چاقوخوردتیم لوتی...)

6-عشق ازدیدیه دخترمدیوم کلاس وکمی بی غم:اه عزیزم کاش الان پیشم بودی بغلم میکردی,سرمومیزاشتم روشونه هات....(جمله عاشقانه:دوستدارم عزیزم...)

7-عشق ازدیدمادربزرگم:این حرفای بدونزن,راستی این دختراقدس خانوم خیلی دخترخانوم وباکمالاتیه,تازه تحصیل کرده هم است...(جمله عاشقانه:بریم خواستگاری..)

8-عشق ازدید.....(خودتون الان میفهمیدازدیدکی):عزیزم توکه عاشقمی پس چراهزینه عمل کردن دماغمونمی پردازی......واسه ناهاربریم سورنتو,سالی بادوستش هم قراره بیاد,دوست سالی واسش یه ماتیز(به قول بعضی هادوومنگل)گرفته توحتی حاضرنیستی واسه من که این همه دوستدارم حتی یه پرایدبخری.(جمله عاشقانه:عزیزم گوشی سونی میخوام و...راستی دوستت هم دارم)

9-عشق ازدیدکسیکه باراوله که عاشق میشه:عزیزم باورکن بدون توحتی یه لحظه هم نمیتونم زندگی کنم,توواسم همه دنیاهستی...(جمله عاشقانه:فدات شم عزیزم خیلی خیلی دوستت دارم)

10-عشق ازدیدکسیکه باراولش نیست:عزیزم خیلی دوستدارم,باورکن به خاطرتوشب هاباپای برهنه میخوابم.(جمله عاشقانه:اه عزیزم دیرم شده بایدبرم)

11-عشق ازدیدیک راننده:رادیات(رادیاتور)عشق من ازبرایت جوش امده,باورنداری برامپرم بنگر(بالهجه شوفری بخوانید)(جمله عاشقانه:عیزم دوست دار...بوبوغ)

12-عشق ازدیدبعضی ها:اه خدایعنی میشه بیادخواستگاریم...(جمله عاشقانه:یاشاه عبدالعظیم 1000تومن نذرت میکنم بیادخواستگاریم)

13-به دلیل نحسی ازنوشتن معذوریم(حتی شمادوست عزیز)

14-عشق ازدیداراذل واوباش:عشق مشغ سیخی چند,بروبچه سوسول دلت خوشه,خونه خالی نداری...(جمله عاشقانه:بوبوغ..خانم بیابالاخوش میگذره)

15-عشق ازدیدیک مهندس الکترونیک:عشق همان دوست داشتن است وقتی درav open loop ضرب میشود,البته دراین ناحیه انسان به صورت غیرخطی عمل میکند(جمله عاشقانه:عزیزم تومنودروسط منحنی مشخصه بایاس کردی)

16-عشق ازدیدبابام:اخه پسرعشق واست نون واب میشه...حالابگوببینم پدرش چیکاره است؟(جمله عاشقانه:بروبادخترحاج اقاازدواج کن)

17-عشق ازدیداحمدک:عشق تنهاهدف افرینش هستی است,زیراانسان تنهاموجودی است که عاشق میشه(جمله عاشقانه:.................)

18-عشق ازدیدمادرها:وامگه توامسال کنکورنداری,عشق واسه بعد.مگه توامسال فلان نداری,عشق واسه بعد...مگه توامسال بهمان نداری عشق واسه بعد.......(جمله عاشقانه:جملات عاشقانه ای هنوزبیان نشده)

19-عشق ازدیدکسیکه درعشق شکست خورده:عشق یعنی کشک(جمله عاشقانه:بروکشکتوبساب)


دسته ها : واماعشق
پنج شنبه اول 12 1387
X