یادمان باشدازامروزخطایی نکنیم

گرچه درخویش شکستیم صدایی نکنیم

پرپروانه شکستن هنرانسان نیست

گرشکستیم زغفلت من ومایی نکنیم

یادمان باشداگرشاخه گلی راچیدیم

وقت پرپرشدنش سازوندایی نکنیم

یادمان باشداگرخاطرمان تنهاشد

طلب عشق زهربی سروپایی نکنیم


دسته ها : واماعشق
يکشنبه بیستم 11 1387
X