این بارهم تورامی جویم

درهیاهوی یک التهاب ناب

که صداقت رامعنامی کند

تورااغازمی کنم

به روی برگهای سپید

تابرگهای دفترزندگییم

ارام ارام ازروح ترانه هایت لبریزشوند

بازمی گردم به اغاز

به ابتدای نگاه تو

به اوج احساسهای بی نشان

دوست داشتن

رمزی برای رهایی ازتکراری است

دوست داشتن

رسیدن به اوج جاودانگی باورهای ماست

ولی افسوس...

ان زمانکه بایددوست بداریم کوتاهی می کنیم

ان زمانکه دوستمان دارندلجبازی میکنیم

وبعد...

برای انچه ازدست رفته اه می کشیم

پس هیچ وقت

            دریغ نکنیم

برای دوست داشتن


دسته ها : واماعشق
يکشنبه بیستم 11 1387
X