چراحلقه ازدواج بایددرانگشت دوم قرارگیرد؟

1-ابتداکف دودستتان راروبه روی هم قراردهیدودوانگشت میانی دست های چپ وراستتان راپشت هم بچسبانید.

2-چهارانگشت باقی مانده راازنوک انهابه هم متصل کنید.

3-به این ترتیب تمامی پنج انگشت به قرینه شان دردست دیگرمتصل هستند.

4-سعی کنیدانگشتان شصتتان راازهم جداکنید.انگشت شصت نمایانگروالدین است.انگشت های شصت می توانندازهم جداشوندزیراتمام انسانهاروزی میمیرند.به این صورت والدین ماروزی ماراترک خواهندکرد.

5-لطفامجدداانگشتان شصت رابه هم متصل کنید.سپس سعی کنیدانگشتهای دوم راازهم جدانمایید.انگشت دوم(انگشت اشاره)نمایانگرخواهران وبرادران هستند.انهاهم برای خودشان همسروفرزندانی دارند,این هم دلیل روشنی است که ماراترک می کنند.

6-اکنون انگشت های اشاره راروی هم بگذاریدوانگشتهای کوچک راازهم جداکنید.انگشت کوچک نمادفرزندان شماست.دیریازودانهاماراترک می کنندتابه دنبال زندگی خودشان بروند.

7-انگشت های کوچک راروی هم بگذارید.سعی کنیدانگشت چهارم(همان که دران حلقه ازدواج راقرارمی دهیم)راازهم جداکنید.احتمالامتعجب خواهیدشدکه می بینیدبه هیچ عنوان نمی توانیدانهاراازهم جداکنید.

به این دلیل که انهانمادزن وشوهری است که برای تمام عمربه هم متصل باقی می مانند.عشق های واقعی همیشه وهمه جابه هم متصل باقی می مانند.

(شصت نشانه ی والدین است.انگشت دوم خواهروبرادر.انگشت وسط خودشما.انگشت چهارم همسرشما.انگشت اخرهم نمادفرزندان شماست.

دسته ها : حلقه ازدواج
دوشنبه دوم 10 1387
X