آه.....................
 اینقدراه کشیدم زجهان سیرشدم
                      صورتم گرچه جوان است زدل
            پیرشدم....

کاش خداسه چیزرانمی افرید...

   عشق   ,غرور  ,دروغ

انسان ازروی غروربه عشق خوددروغ می گوید..........


 توکه چشمان قشنگت خونه ی صدتاستاره است ,توکه لبخند 

 طلایی واسه من عمردوباره است,پس بیاتاکه بازهم کنارهم

  باشیم....

bye...

دسته ها : واما عشق
چهارشنبه بیست و سوم 2 1388
X