یادمان باشدازامروزخطایی نکنیم

گرچه درخویش شکستیم صدایی نکنیم

پرپروانه شکستن هنرانسان نیست

گرشکستیم زغفلت من ومایی نکنیم

یادمان باشداگرشاخه گلی راچیدیم

وقت پرپرشدنش سازوندایی نکنیم

یادمان باشداگرخاطرمان تنهاشد

طلب عشق زهربی سروپایی نکنیم

دسته ها : واماعشق
يکشنبه بیستم 11 1387

این بارهم تورامی جویم

درهیاهوی یک التهاب ناب

که صداقت رامعنامی کند

تورااغازمی کنم

به روی برگهای سپید

تابرگهای دفترزندگییم

ارام ارام ازروح ترانه هایت لبریزشوند

بازمی گردم به اغاز

به ابتدای نگاه تو

به اوج احساسهای بی نشان

دوست داشتن

رمزی برای رهایی ازتکراری است

دوست داشتن

رسیدن به اوج جاودانگی باورهای ماست

ولی افسوس...

ان زمانکه بایددوست بداریم کوتاهی می کنیم

ان زمانکه دوستمان دارندلجبازی میکنیم

وبعد...

برای انچه ازدست رفته اه می کشیم

پس هیچ وقت

            دریغ نکنیم

برای دوست داشتن

دسته ها : واماعشق
يکشنبه بیستم 11 1387

sms ازدیارباقی

روزی مردی به سفرمی رودوبه محض ورودبه اتاق هتل,متوجه

می شودکه هتل به کامپیوترمجهزاست.تصمیم می گیردبه همسرش

ایمیل بزند.نامه رامی نویسدامادرتایپ ادرس دچاراشباه می شود

وبدون اینکه متوجه شودنامه رامی فرستد.دراین حین درگوشه ای

دیگرازاین کره خاکی,زنی که تازه ازمراسم خاکسپاری همسرش

به خانه بازگشته بودبااین فکرکه شایدتسلیتی ازدوستان یااشنایان

داشته باشه به سراغ کامپیوترمی رودتاایمیل های خودراچک کند.

اماپس ازخواندن اولین نامه غش می کندوبرزمین می افتد.پسراو

باهول وهراس به سمت اتاق مادرش می رودومادرش رابرنقش

زمین می بیندودرهمان حال چشمش به صفحه مانیتورمی افتد:

گیرنده:همسرعزیزم

موضوع:من رسیدم

می دونم که ازگرفتن این نامه حسابی غافلگیرشدی.راستش انهااینجا

کامپیوتردارندوهرکس به اینجامیادمیتونه برای عزیزانش نامه بفرسته.

من همین الان رسیدم وهمه چیزراچک کردم.همه چیزبرای ورودتوروبه

راهه.فردامی بینمت.امیدوارم سفرتوهم مثل سفرمن بی خطرباشه.

وای چقدراینجاگرمه!!!

دسته ها : smsازدیارباقی
دوشنبه هفتم 11 1387

s"m"s                                                       

شباهت دخترخوب بادایناسور:نسل هردومنقرض شده...شباهت پسرخوب باپری دریایی:هردوازاول افسانه بودند.

وصیتنامه غضنفررابازمیکنند:میبینن نوشته همه نمازهاموخوندم فقط برام20سال وضوبگیرید.

من صفرم(0)تودویی(2)باتوبیستم,بی تونیستم.

عمری باغم عشقت نشستم,به توپیوستم وازخودگسستم.ولیکن سرنوشتم این 3حرف بودتورادیدم,پسندیدم,گسستم.

بدترین فریب عاشق شدنه,چون خودت روبه چیزی متعلق میکنی که یه روزی ازدستت میره.

انچه توسالها صرف ساختنش میکنی,شخصی میتواندیک شبه انراخراب کند,بااین حال سازنده باش.

گاهی وقتهاچقدرساده عروسک میشویم:نه لبخندمیزنیم نه شکایت میکنیم فقط احمقانه سکوت میکنیم...

انقدرارزوهایم راباخودبه گوربردم که دیگه جایی برای جسدم نیست.

خودت نیستی ولی یادت باهامه,اسیرخنده هاوگریه هامه,خودت نیستی ولی عشقت که مونده,همین عشقت دل ماروسوزونده.

میدونستی ما2تابه هم خیلی میایم اخه من گلم تومنگلی باهم میشیم گلمنگلی.

چشمات وقتی زیبامیشن که دروغ میگی,اگه میخوای زیباترین باشی همیشه به من بگودوستتدارم.

خروسه به مرغه میگه:بهم نوک میدی؟مرغه میگه نه!خروسه میگه نده باخودکارمینویسم.

 

 

 

 

 

دسته ها : s"m"s - s"m"s
سه شنبه اول 11 1387
X